Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby Szpitala

MODYFIKACJA SIWZ z dnia 05.02.2018 r. 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby szpitala” – znak sprawy: ZP/14/2017
Do pobrania:
załącznik nr 2_zmiana
 
Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 2_zmian „Zestawienie minimalnych granicznych parametrów technicznych” w celu ujednolicenia wprowadzonych zmian. Zmieniony opis przedmiotu zamówienia jest obowiązujący od dnia 5 lutego 2018 r. 
 
Zamawiający zmienia kryterium „właściwości techniczne” (WT), przy ocenie ofert w kryterium „właściwości techniczne” (WT) - znaczenie - 20%, będzie stosował następującą punktację:
a) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko dwusegmentowe bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka otrzyma w ramach kryterium  (WT) – 10 pkt.
b) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko dwusegmentowe o szerokości całkowitej  do  960 mm - otrzyma w ramach kryterium  (WT) – 10 pkt.
c) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko dwusegmentowe z poręczami bocznymi, które po złożeniu schodzą poniżej poziomu materaca - otrzyma w ramach kryterium  (WT) – 10 pkt.
d) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko elektryczne wyposażone w barierki boczne wyposażone w wbudowany  podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30o dla segmentu pleców otrzyma w ramach kryterium  (WT) – 10 pkt.
e) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko z napędem elektrycznym z możliwością przedłużenia leża - otrzyma w ramach kryterium  (WT) – 10 pkt.
f) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko elektryczne z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 16° obustronnie - otrzyma w ramach kryterium  (WT) po - 10 pkt.
Ocena tego kryterium nastąpi wg oświadczenia Wykonawcy złożonego w załączniku nr 2
Liczba punktów, którą a można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ilość przyznanych punktów na zaoferowane rozwiązania (właściwości) techniczne przez maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium  i pomnożenie  tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 20 %. 
  
 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 
Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 20.02.2018r. do godz. 10.00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.02.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 

 

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający modyfikuje zapis siwz dot.  Właściwości techniczne  (WT) - znaczenie - 20%

Ocena tego kryterium nastąpi wg oświadczenia Wykonawcy złożonego w załączniku nr 2
Liczba punktów, którą a można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ilość przyznanych punktów na zaoferowane rozwiązania (właściwości) techniczne przez maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium  i pomnożenie  tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 20 %. 

Zamawiający przy ocenie ofert w kryterium „właściwości techniczne” (WT) - znaczenie - 20%, będzie stosował następującą punktację:
a) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko dwusegmentowe bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka otrzyma w ramach kryterium  (WT) – 10 pkt.
b) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko elektryczne bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka otrzyma w ramach kryterium  (WT) – 10 pkt.
c) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko dwusegmentowe o szerokości całkowitej  do  960 mm - otrzyma w ramach kryterium  (WT) – 10 pkt.
d) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko dwusegmentowe z możliwością przedłużenia leża obustronne o 10cm- otrzyma w ramach kryterium  (WT) – 10 pkt.
e) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko dwusegmentowe z poręczami bocznymi, które po złożenie schodzą poniżej poziomu materaca - otrzyma w ramach kryterium  (WT) – 10 pkt.
f) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko dwusegmentowe z możliwością montażu barierek bocznych w min 2 pozycjach po jednej stronie leża - otrzyma w ramach kryterium  (WT) – 10 pkt.
g) oferta, w której Wykonawca zagwarantuje łóżko elektryczne z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 16° obustronnie - otrzyma w ramach kryterium  (WT) -10 pkt. 
Zamawiajacy jednocześnie modyfikuje zapis projketu umowy - załacznik nr 4
 
 
Do pobrania: siwz_lozka.zip
zalacznik nr 4_zmiana.zip
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SZPITALA” – znak sprawy: ZP/14/2017.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 109 łóżek szpitalnych na oddziały szpitalne w Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w tym 105 łóżek dwusegmentowych oraz 4 łóżka wielopozycyjne, elektryczne. 
5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. 
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
Kod CPV Opis
33192120-9 Łóżka szpitalne
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 marca 2018 r.  
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował co najmniej cztery zamówienia obejmujące wyposażenie oddziałów szpitalnych w łóżka szpitalne w ilości około 30 szt. i powyżej o łącznej wartości dostaw min. 300 000 PLN, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane..
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.
5.a.2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn zm.);
b) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) Który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
f) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
g) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
h) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
i) na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
 
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą 
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu i 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składa w formie Jednolitego Dokumentu. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia Jednolitego Dokumentu.
Wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego Dokumentu zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ponadto wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego Dokumentu jest dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl oraz na stronie www.wolica.pl/ogłoszenia/zamowienia-publiczne
Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać >„język polski”, a potem zaznaczyć  > „Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik będący Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Po sporządzeniu Jednolitego Dokumentu należy wydrukować i podpisać przez osobę lub osoby uprawnione.
Jednolity Dokument musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby upoważnione reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim inny podmiot wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów – podpisane  przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jednolity Dokument każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba/y, upoważnione do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. 
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów:
c) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących spełnienia wymogów oferowanego sprzętu:
a. Deklaracja CE na zaoferowany sprzęt             
11. Przystępując do przetargu Wykonawca  zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w formie, którą określają przepisy ustawy art. 45 ust.  6 Pzp 
7. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Konto Zamawiającego: 52 1500 1432 1214 3002 6966 0000 z dopiskiem Przetarg nieograniczony – „ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SZPITALA”” – znak sprawy: ZP/14/2017.
Wysokość wadium: 10 000,00 PLN
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. Parametry techniczne - znaczenie - 20%
c. Gwarancja - 20%
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 14.02.2018r. do godz. 09.00. 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14.02.2018 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
15. Wymagany termin ważności ofert: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
20. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
21. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:
a. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny.
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.01.2018 r. , opublikowane pod numerem ogłoszenia: 2018/S 007-012526
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.